Wypadki przy pracy – jak dbać o swoje prawa.

Za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w rozporządzeniu Rady Ministrów. Choroba zawodowa to m.in. ołowica, zatrucie substancją chemiczną, astma oskrzelowa, choroba popromienna, przewlekłe choroby układu ruchu, zespół cieśni w obrębie nadgarstka, ubytek słuchu spowodowany hałasem, gorączka metaliczna.

Pracownik podczas jazdy wózkiem widłowym

Autor: Naval Surface Warriors
Źródło: http://www.flickr.com
Ogólnie choroby zawodowe można opisać jako choroby, które powstały wskutek działania czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy. Powstają najczęściej podczas stałego przebywania w niedogodnej pozycji ciała, systematycznego wykonywania forsownych ruchów lub ciągłego przebywania w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej pracownika lub byłego pracownika oraz jej rozpoznanie powinno nastąpić w trakcie jego zatrudnienia w narażeniu zdrowotnym lub po zakończeniu pracy w tym wpływie.

Z tytułu choroby zawodowej lub wypadku przy pracy możemy wystąpić o świadczenia takie jak: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, rentę z tytułu niezdolności do pracy, dodatek do renty rodzinnej, dodatek pielęgnacyjny, pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych lub zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą. Tego wszystkiego można dokonać w przychodni: strona www.

Uprzedź grypę!

Autor: Bird&Co Sp. z.o.o.
Źródło: Bird&Co Sp. z.o.o.

Za wypadki przy pracy uważa się nagłe zdarzenia spowodowane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiły w związku z pracą. Bezpośrednio po otrzymaniu informacji o zaistniałym wypadku pracodawca jest zobowiązany do powołania zespołu powypadkowego, który natychmiastowo powinien przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Powołany zespół ustala również czy do wypadku doszło w związku z wykonywaną pracą i przedstawia umowny czas pracy poszkodowanego. Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy doznał stałego bądź długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie lub (zobacz sweet-home.pl) renta. Badania takie wykonują różni lekarze: . Przy ustalaniu podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy stosuje się przepisy art. 15 ustawy emerytalnej. W tej ustawie znajdziemy również informację dotyczącą podstawy wymiaru emerytury.

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 osób nie mogą zwolnić pracowników, wręczając im wprost wypowiedzenia, jeśli przyczyna redukcji jest po stronie pracodawcy. Zanim to nastąpi, pracodawca musi przeprowadzić procedurę przedstawioną w ustawie o zwolnieniach grupowych. Pracownicy korzystają wtedy z korzyści jakie niosą zwolnienia grupowe. Przedsiębiorcy rozwiązujący umowę o pracę z pracownikami, w trakcie zwolnień grupowych, muszą wypłacić im odprawę pieniężną. Odprawa wypłacona może być z puli przeznaczonej na fundusz świadczeń socjalnych. Pracodawca powinien również uregulować wszelkie inne płatności jak np. wynagrodzenie za przepracowane godziny nadliczbowe oraz za niewykorzystany urlop.